3.9 Trasa <Route>

Trasa jest elementem grupującym odcinki trasy. Aby obliczyć całkowitą długość przenośnika, wysokość podnoszenia oraz pozostałe parametry geometryczna należy wziąć pod uwagę wszystkie odcinki trasy oraz stację czołową i zwrotną. Element Route nie posiada atrybutów.

\includegraphics[width=\textwidth ]{png/belt_conveyor2_drw}
Figure 13: Odcinki trasy przenośnika taśmowego
\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Route}
Figure 14: Definicja elementu Route

Rodzice: BeltConveyor

Odcinek trasy <RouteSection>

Odcinek trasy jest elementem logicznego podziału trasy przenośnika na elementy o różnej długości oraz nachyleniu. Podział na odcinki umożliwia zapis podstawowych parametrów geometrycznych przenośnika.

Odcinek składa się z listy segmentów. Lokalizacja segmentu zależy od jego pozycji na liście oraz sumarycznej długości segmentów poprzedzających. Jeśli odcinek jest łukowy, segmenty z których się składa są "wpisane" w ten łuk co powoduje, że nie ma konieczności określania kąta nachylenia dla każdego segmentu z osobna.

Sumaryczna długość segmentów nie może przekraczać długości odcinka trasy do którego należą segmenty.

Jeśli nie ma konieczności ewidencjonowania segmentów trasy możliwe jest wskazanie jedynie typu segmentów z jakich składa się odcinek. Służy do tego atrybut segmentType. Ograniczeniem tego rozwiązania jest fakt, że w takim przypadku odcinek może się składać jedynie z segmentów tego samego typu.

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/RouteSection}
Figure 15: Definicja elementu RouteSection

Rodzice: Route

Atrybuty:

length

Długość elementu [m]

angle

Kąt nachylenia elementu [$^\circ $]

verticalRadius

Promień łuku wertykalnego [m]

horizontalRadius

Promień łuku horyzontalnego [m]

segmentType

Typ segmentów z których składa się odcinek, w przypadaku w którym segmenty nie są jawnie zdefiniowane jako podelementy

Segment trasy <RouteSegment>

Segment trasy jest fizycznym elementem konstrukcyjnym który umożliwia montaż podzespołów współpracujących z taśmą poruszającą się na trasie powrotnej lub nośnej.

Do określenia czy elementy zamontowane na segmencie są częścią trasy nośnej, czy trasy powrotnej, służą elementy Carry oraz Return.

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/RouteSegment}
Figure 16: Definicja elementu RouteSegment

Rodzice: RouteSection

Atrybuty:

length

Długość elementu [m]

Górna trasa <Carry>

Element Carry grupuje obiekty współpracujące z taśmą poruszającą się po trasie nośnej.

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/carryReturnType}
Figure 17: Definicja typu elementu Carry

Rodzice: RouteSegment, Head, Tail

Dolna trasa <Return>

Element Return grupuje obiekty współpracujące z taśmą poruszającą się po trasie powrotnej. Element ten modyfikuje układ współrzędnych dla swoich podelementów. Oś x jest zwrócona w przeciwnym kierunku względem elementu nadrzędnego i jej zwrot jest zgodny z kierunkiem biegu taśmy. Środek układu współrzędnych jest przesunięty. Zakładając że $(x_0, y_0)$ to środek układu współrzędnych elementu nadrzędnego (RouteSegment, Head, Tail) to nowy środek układu znajduje się w punkcie $(x_0 + {length}, y_0)$, gdzie ${length}$ jest atrybutem długości elementu nadrzędnego.

\includegraphics[width=0.4\textwidth ]{png/carryReturn_drw}
Figure 18: Układy współrzędnych elementów Carry (czerwony) oraz elementu Return (niebieski)

Rodzice: RouteSegment, Head, Tail