3.12 Kosz zasypowy <Chute>

Kosz zasypowy jako element trasy wyznacza miejsce załadunku materiału na przenośnik taśmowy.

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Chute}
Figure 30: Definicja elementu Chute

Rodzice: Carry, Return

Atrybuty:

horizontalSpeed

Składowa prędkości taśmy [m/s]

skirtMaterialFriction

Współczynnik tarcia pomiędzy urobkiem a ograniczeniami bocznymi

capacity

Wydajność punktu załadowczego [t/h]

fallHeight

Wysokość spadku materiału na taśmę [mm]

skirtLength

Długość ograniczeń bocznych [m]

skirtWidth

Szerokość ograniczeń bocznych [m]

Materiał <Material>

Element opisujący właściwości materiału podawanego na kosz zasypowy.

\includegraphics[width=0.6\textwidth ]{png/liquid/Material}
Figure 31: Definicja elementu Material

Rodzice: Chute

Atrybuty:

name

Nazwa materiału

density

Gęstość nasypowa materiału transportowanego - $\gamma $ [$kg/m^3$]

surchargeAngle

Kąt usypu materiału na taśmie - $\rho $ [$^\circ $]

reposeAngle

Kąt tarcia wewnętrznego [$^\circ $]

lumpSizeMaximum

Maksymalny wymiar brył [mm]

lumpPercTopSize

Procentowy udział brył [%]

materialBeltFriction

Współczynnik tarcia urobek-taśma

temperature

Temperatura materiału [$^\circ $C]